"Ik maak graag een ommetje in de tuin rondom het huis"

Overlay voor slider afbeelding

Onkosten raad van bestuur

Beleid en onkosten raad van bestuur

Inleiding

In het kader van maatschappelijke verantwoording en transparantie verantwoordt De Vriezenhof jaarlijks op haar website welke onkosten door de raad van bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie (zie ook Governancecode Zorg 2017 paragraaf 6.5.4).

De raad van toezicht heeft onderstaand beleid voor de vergoeding van onkosten aan de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur vastgesteld op 1 oktober 2020. Dit beleid wordt openbaar gemaakt op de website van De Vriezenhof. De raad van toezicht ziet toe op naleving van dit beleid.

Bij het maken en declareren van kosten betracht de raad van bestuur soberheid en neemt in acht dat de kosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie. Bij het maken van onkosten volgt de raad van bestuur de voor de medewerkers van de instelling de gebruikelijke kaders vastgelegd in de cao VVT, voor zover niet anders vastgelegd, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst afgesloten met de raad van toezicht.

Onkostenvergoedingen

Onder onkosten wordt verstaan:

 • Belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen, zoals genoemd in de Uitvoeringsregeling WNT artikel 2, lid 1;

 • Onbelaste vaste en variabele onkostenvergoedingen, zoals onbelaste kilometervergoedingen en terugbetaling van daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van de functie-uitoefening;

 • Binnenlandse reiskosten, inclusief overnachting in een hotel en vervoer;

 • Buitenlandse reiskosten, inclusief overnachting in een hotel, vervoer en leefgeld;

 • Opleidingskosten;

 • Representatiekosten, zoals kosten gemaakt bij het vertegenwoordigen van de instelling bij brancheactiviteiten;

 • Overige kosten.

Geschenken en uitnodigingen

De Vriezenhof heeft als uitgangspunt dat het niet passend is voor de raad van bestuur om ongebruikelijke geschenken of uitingen van gastvrijheid aan te nemen. Uitingen van gastvrijheid zijn gedefinieerd als “door derden betaalde kosten van uitstapjes, reizen, lunches, diners en dergelijke die geen zakelijk karakter dragen”. Geschenken en uitingen van gastvrijheid worden in ieder geval als ongebruikelijk beschouwd als deze een waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen. Kleine geschenken die overduidelijk symbolisch van aard zijn blijven mogelijk.

Verantwoording en transparantie

De raad van bestuur verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten, gespecificeerd naar:

 • Vaste en andere onkostenvergoedingen;

 • Binnenlandse en buitenlandse reiskosten;

 • Opleidingskosten;

 • Representatiekosten;

 • Overige kosten.

De verantwoording bestaat uit een overzicht, indien nodig met toelichting, dat openbaar wordt gemaakt op de website van De Vriezenhof.

Declaraties

Declaraties worden door de raad van bestuur volgens de binnen De Vriezenhof afgesproken werkwijze ingediend.

In onderstaand overzicht de onkostenvergoeding 2023 van de directeur-bestuurder 

Onkostenvergoeding 2023 directeur-bestuurder

 

openbaarmaking in het kader van Governancecode Zorg § 6.5.4

 

Omschrijving

bedrag in €

 

Reiskosten woon werk

4.827

 

Vaste onbelaste onkostenvergoeding

2.400

 

Totaal

7.227

 

Ontwerp en realisatie door: Bandwerk, internet- en reclamebureau Logo fonds NutsOhra Logo Oranje Fonds Logo Zorgkaart Nederland